Examination


Bra att veta inför det teoretiska och praktiska provet

Teoriprovet

Det  teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade. Frågorna är av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att välja mellan fyra givna svarsalternativ där ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.

 • Vid prov får hjälpmedel inte användas.
 • Provet avbryts för den som fuskar.
 • Provtagare får efter rättat prov inte behålla frågeblanketten, som heller inte får  kopieras.
 • Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov på en och samma dag.

Praktiskt prov

Det praktiska provet består av tre delprov där du får visa att du kan hantera vapen på ett korrekt och säkert sätt. Dessa är:

 • Hagelgevärsprov
 • Kulgevärsprov
 • Högviltsprov

Under provet får du skjuta mot olika former av mål som stillastående älgfigurer, löpande älgfigurer och lerduvor. Du behöver bli godkänd på alla delproven för att få din jägarexamen i Skåne. Underkänns du på någon del måste du göra om hela det praktiska provet.

Grundprov - hagelgevär

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

 1. Säker hagelgevärshantering
 2. Avståndsbedömning
 3. Lerduveskjutning
 4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapen vanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning

Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är inom hagelhåll.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.

Notera!

Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren. Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 meters avstånd. För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att denne markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

(Kombinationsprov)

Endast i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop

Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning.

Lerduveskjutning

Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.

Markmål

Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

Grundprov - kulgevär

Provet innehåller följande moment:

 1. Säker kulgevärshantering
 2. Precisionsskjutning

Säker kulgevärshantering

Här prövas provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär på två sätt:

 • Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar. Om provtagaren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela grundprov kulgevär.

Precisionsskjutning

Vid precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas.

 • Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.
 • Skjutavståndet ska vara 80 meter.
 • För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.
 • Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.
 • Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.
 • Om bara den enda serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

Högviltprov - kulgevär

Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla:

 1. Skjutning mot stillastående älgfigur
 2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana. Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet.

För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

Om du underkänns

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov

 • Vid underkänt teoretiskt prov får provtagaren mot erläggande av ny provavgift göra nytt försök annan dag.
 • Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.
 • Om endast ett av momenten avståndsbedömning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök.
 • Motsvarande gäller om momentet precisionsskjutning i praktiskt grundprov kulgevär underkänts.
 • Provtagare som inte blir godkänd efter maximalt antal omprov får återkomma annan dag och, mot erläggande av omprovsavgift, göra två nya försök i det aktuella momentet.